Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Κύκλοι Θεουργία - Ψυχουργία


Αι ψυχουργικαί δυνάμει έχουσιν κέντρον άνθρωπον, δρούσιν μετά αιθέρος, υλικόν πεδίον, επιστρέφουσιν εν τοις ανθρώποις μέσον ψυχικού ρευστού, προσλαμβάνουσιν επενέργειαι οντοτήτων διττότητας απο τας επίπεδοις ταύτας, υπο του νόμου της βούλησεως του ατόμου επάνω εις την δημιουργίαν.
Ως εκ τουτου πηγάζουσιν απο τας εγωκεντρικάς δυνάμεις βουλήσεως ατόμου, προσλαμβάνουσιν κατα τον κύκλο εις τα επίπεδα αποτυπώσεις αιθερικάι, επιστρέφουσιν δε ενισχύζουσες ιδίαν βούλησιν ατόμου, ως εκ τούτου ενέργειαι υποκειμενικαί.

Αι Θεουργικαί δυνάμει, προσλαμβάνουσιν προσευχήν δρώντας εν τι φαντασία τοις ανθρώποις, εισδύουν εν το πνευμάτι, καθαριζόμενες και αποτυπωμένες εν τι Θεία Βούλησιν, ενισχύζουσες Φαντασίαν ανθρώποις προβάλουσιν Βούλησιν Όντος παράγουσιν έργον Θείον εν το κόσμι, δυνάμεις Θείες ενέργειαι, καθαραί απο τας υποκειμενικάς αντιλήψεις τοις ατόμοις τε απο τας ενέργειας οντοτήτων Άρνησης κατοικούντων εν το συναισθήματι.